Jump Update 7 Uhr MEZ

Bewegungen (ENL/RES/random): 8/2/0

ENL konnte die folgenden Shards bewegen:
#57 – 1293 km (Guam)
7 kürzer als 5 km.

RES konnte die folgenden Shards bewegen:
#91 – 95 km (Ukraine)
1 kürzer als 5 km.

Gesamtstand (ENL : RES)
Shards: 32 : 9
Charaktere: 6 : 0

@Shard_DE